Erasmus Ders Verme faaliyetine başvurmak isteyen Gazi Eğitim Fakültesi Arap Dili Eğitimi Anabilim Dalı, Tıp Fakültesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü akademik personelinin; 27 Şubat – 22 Mart 2019 tarihleri arasında başvurularını yapmaları gerekmektedir. 22 Mart 2019 günü mesai saati bitiminden sonra yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

BU İLAN SADECE GAZİ EĞİTİM FAKÜLTESİ ARAP DİLİ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI, SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ ile TIP FAKÜLTESİ ÖĞRETİM ÜYESİ, ÖĞRETİM GÖREVLİLERİ ve OKUTMANLARININ (ders vermekle yükümlü akademik personel) BAŞVURUSUNA AÇIK OLUP; HAREKETLİLİK TUNUS’UN SOUSSE ÜNİVERSİTESİ İLE GERÇEKLEŞTİRİLEBİLECEKTİR.

 1. Erasmus Personel Ders Verme Hareketliliği

Türkiye'de Erasmus Üniversite Beyannamesi (EÜB) sahibi bir yükseköğretim kurumunda ders vermekle yükümlü olan bir personelin; ortak ülkelerde (Avrupa Birliği dışındaki ülkeler) bulunan ve kurumlararası anlaşma imzalanmış olan bir yükseköğretim kurumunda öğrencilere ders vermesine imkân sağlayan faaliyet alanıdır. Faaliyetin gerçekleştirilebilmesi için üniversitemiz ile gidilecek üniversite arasında bir kurumlararası anlaşma olması zorunludur. Ayrıca hareketlilikten faydalanacak akademik personelin faaliyeti gerçekleştireceği yükseköğretim kurumunda, en az 8 saat ders vermesi gerekmektedir.

Personel ders verme faaliyeti gün tabanlı bir faaliyettir ve ders verilen günler için hibe ödemesi yapılır. Bu nedenle Personel Ders Verme Hareketliliği Anlaşmasında (Staff Mobility For Teaching - Mobility Agreement) ders verme programının gün bazında belirtilmesi gerekir

 1. Erasmus Personel Ders Verme Hareketliliği Faaliyet Süreleri

Hareketlilikten yararlanacak personele; 5 faaliyet günü ve 2 gün yol olmak üzere 7 günlük hibe ödemesi yapılır. Ders verme hareketliliği için asgari süre 5 iş günüdür. Bununla birlikte, faaliyetin geçerli bir faaliyet olarak değerlendirilebilmesi için en az 8 ders saati ders verilmesi zorunludur.

Personel ders verme hareketliliğinde, katılım sertifikasında yararlanıcının 5 günden az süre ile faaliyet gerçekleştirdiği ve/veya vermesi gerekenden daha az saat ders verdiğinin görüldüğü durumlarda, faaliyet geçersiz kabul edilir ve yararlanıcıya herhangi bir hibe ödemesi yapılmaz. Mücbir sebepler dışında asgari süre tamamlanmadan personelin geri dönmesi halinde, faaliyet geçersiz sayılır ve hibe ödemesi yapılmaz.

Örnek Faaliyet Planı

Gidiş Seyahat Günü: 24 Mart 2019, Pazar

Faaliyet Günleri: 25-29 Mart 2019 (Pazartesi’nden Cuma’ya)

Dönüş Seyahat Günü: 30 Mart 2019, Cumartesi

Faydalanıcı faaliyetini yukarıda belirtildiği şekilde gerçekleştirirse, kendisine 7 günlük hibe ödemesi yapılacaktır. Ancak; faaliyetinin son günü olan 29 Mart 2019 günü faaliyet bitiminden hemen sonra seyahat ederse, aynı gün hem faaliyet gerçekleştirdiği hem de seyahat ettiği için, 1 günlük hibesinde kesinti yapılır ve kendisine 6 günlük hibe ödenir. Bu yüzden seyahat günleriyle faaliyet günleri aynı gün olmamalıdır.

 

 1. Başvuru Süreci

Erasmus Ders Verme faaliyetine başvurmak isteyen akademik personelin;                               27 Şubat – 22 Mart 2019 tarihleri arasında başvurularını yapmaları gerekmektedir.

Bu ilanda hareketlilikten yararlanmaya hak kazanan akademik personel Tunus Sousse Üniversitesi’nde 5 gün süreyle 8 saat ders verebilecektir.

Başvuru için yapılması gerekenler:

 1.   https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeMgmGkVy8zZQgZwmzIvuDqgtAyNvXDOwzPNnvSOpua9QdveQ/viewform?usp=sf_link adresinden online başvuru yapılması
 2. Başvuru formunun çıktısının alınması
 3. Akademik personelin kendi fakülte / yüksekokul / enstitü, dekanlık / müdürlüklerine bir dilekçe ve ekinde online başvuru formu ile başvuru yapması gerekmektedir.

Başvuru Belgeleri:

 1. Dekanlık / müdürlüklere verilecek dilekçe
 2. Online başvuru formu

Eksik evrak ve imzasız başvuru yapan personelin başvuruları geçersiz sayılacaktır.

Kontenjan

2018-2019 Erasmus+ Tunus Sousse Üniversitesi ile yapılacak olan Personel Ders Verme Hareketliliği kontenjanı 3 kişidir ve ilgili bölümlerin tüm akademik personeline açıktır.

 

 

 

 

 1. Değerlendirme Süreci

Programa başvuran personel, kendi birimleri tarafından ön değerlendirmeye tabi tutulur. Bu ön değerlendirme sonucunda belirlenen adaylar her asil için mutlaka bir yedek aday da belirtilerek resmi yazıyla Erasmus Kurum Koordinatörlüğü’ne gönderilir.

Seçim işlemi, başvuruda bulunan personel arasından, Üniversitemizce belirlenecek ve tüm personele eşit derecede uygulanabilecek nitelikte değerlendirme kriterleri kullanılarak gerçekleştirilir.

Erasmus+ Personel Ders Verme Hareketliliği Seçim Kriterleri

KRİTERLER

PUANLAMA

Taban Puan

 

+20

Programdan ilk kez yararlanma 

 

+20

Erasmus+ Fakülte / Enstitü / Bölüm Koordinatörü olma

 

+10

Erasmus+ Fakülte / Enstitü / Bölüm Koordinatör Yardımcısı olma

+10

Bir önceki yıl programa başvuru yapıp, tüm işlemlerini gerçekleştirmekle birlikte, sağlık sorunları gibi zorunlu nedenlerle programdan yararlanamama (Dilekçe ile bilgilendirme gerektirir)

+10

Bir önceki yıl gitmeye hak kazandığı halde, yukarıda belirtilen nedenler dışında gerekçe göstermeksizin gitmekten vazgeçme

 

-20

Bedensel engel sahibi olmak (belge/rapor sunulması kaydıyla)

+5

Şehit/gazi yakını veya gazi personel olmak

 

+5

Bir önceki yıl programdan faydalanmış olmak

-10

İki yıl önce programdan faydalanmış olmak

-7

Üç yıl önce programdan faydalanmış olmak

-5

Yabancı Dil Bölüm mezunu ise ve dil puanı 86 – 90 arasında ise

 

+3

Yabancı Dil Bölüm mezunu ise ve dil puanı 91 – 95 arasında ise

 

+5

Yabancı Dil Bölüm mezunu ise ve dil puanı 96 – 100 arasında ise

 

+7

Başka bölüm mezunu ise ve yabancı dil puanı 71 – 80 arasında ise

+3

Başka bölüm mezunu ise ve yabancı dil puanı 81 – 90 arasında ise

+5

Başka bölüm mezunu ise ve yabancı dil puanı 91 – 100 arasında ise

 

+7

 

 • Puanları eşit olan akademik personelimizin seçiminde yabancı dil seviyesi ile ulusal ve  uluslararası bilimsel makale sayısı baz alınacaktır.

 

Asgari Şartlar:

Personel hareketliliği gerçekleştirmek isteyen personelin Türkiye’de ECHE sahibi bir yükseköğretim kurumunda tam/yarı zamanlı olarak istihdam edilmiş ve o kurumda fiilen görev yapmakta olan personel olması gerekir. Yükseköğretim kurumunda istihdam edilmiş olan personel için kadro şartı aranmaz, yükseköğretim kurumu ile arasında sözleşme olan personel faaliyetlerden faydalanabilir. Hizmet alımı yolu ile yükseköğretim kurumunda istihdam edilen personel ile yükseköğretim kurumu arasında sözleşme olmadığından bu kişiler personel hareketliliğinden faydalanamaz.

 

Personel hareketliliği başvuruları için Erasmus Seçim Komisyonu bir son tarih belirler. Başvuruların belirlenen kontenjanları aşması durumunda koordinatörlük tarafından belirlenen bir Komisyon, koordinatörlük tarafından daha önceden belirlenip ilan edilen seçim kriterlerini dikkate alarak ve gerektiğinde mülakat yaparak hareketlilikten faydalanacak adayları belirler.

Mümkün olan en çok sayıda akademik personelin programdan faydalanmasını sağlamak amacıyla Erasmus Kurum Koordinatörlüğümüzün aldığı karar uyarınca, seçilen bütün personele sadece 7 günlük hibe verilir. Kazanan adayların ders verme faaliyetlerini tarihine kadar tamamlamaları gerekmektedir.

 1. Hibeler

Personel hareketliliğinden faydalanan personele verilen hibe katkı niteliğinde olup; verilen hibe yurtdışında geçirilen döneme ilişkin masrafların tamamını karşılamaya yönelik değildir.

Günlük Hibe Miktarları

Gönderilen Ülke

Kabul Edilen Ülke

Günlük hibe miktarları (Avro)

Türkiye

Tunus

160 Avro

Tunus

Türkiye

140 Avro

 

  Herhangi bir faaliyet içermeyen ya da gerçekleştirilen faaliyetin türüne uygun faaliyet yapıldığı

belgelenemeyen günler için hibe ödemesi yapılmaz.

 

Seyahat Hibe Miktarları

Personel hareketliliği faaliyetinden faydalanan personeline ödenecek seyahat gideri miktarı “Mesafe Hesaplayıcı” kullanılarak hesap edilmelidir. Mesafe hesaplayıcısına aşağıdakibağlantıdan ulaşılabilmektedir:

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/distance_en.htm

 

Mesafe hesaplayıcısı aracılığı ile personelin yerleşik olduğu yerden, faaliyet yerine kadar olan 2 nokta arasının km değeri tespit edilir ve aşağıdaki tablo kullanılarak seyahat hibesi hesaplanır. Mesafe hesaplayıcıda çıkan kilometrenin aşağıdaki tablodaki hibe karşılığı gidiş-dönüş rakamı olup, söz konusu miktar ikiyle çarpılmaz. Personelin aktarmalı olarak seyahat etmesi, yukarıda belirtilen mesafe hesaplaması ile varılan mesafeyi etkilemez.

 

Seyahat hibesi götürü usulü olarak verileceğinden, personelin seyahat giderini gösteren belgelerin dosyada saklanmasına gerek bulunmamaktadır. Bununla birlikte, yükseköğretim kurumu tarafından, seyahat günleri için hibe verilmesi kararlaştırıldıysa, gidiş-dönüş günlerini tespit etmek üzere, uçuş kartları, otobüs/tren biletleri/pasaport giriş çıkışları gibi seçeneklerden uygun olan belgeler saklanmalıdır.

 

 

Elde edilen “km” değeri

Hibe miktarı

100-499 km arası

180 €

500-1999 km arası

275 €

2000-2999 km arası

360 €

3000-3999 km arası

530 €

4000-7999 km arası

820 €

8000 km ve üzeri

1.100 €

 

 

 

Ödemede Kesinti Yapılması

Belgelerini, Ulusal Ajans ile imzalanan hibe sözleşmesinin bitiş tarihi olan 31 Temmuz 2019’a kadar teslim etmeyen personele %30 hibe ödemesi yapılmaz.

 

Hibesiz Personel Olma Durumu

Personel istediği takdirde hibe almaksızın faaliyete katılabilir. Faaliyetten hibesiz faydalanılabilmesi için de başvuru yapılması ve başvurunun diğer başvurularla beraber değerlendirmeye tabi tutulması gerekmektedir.

 

Hibesiz personelin farkı, personelin bütçe hesaplamalarına dahil edilmemesi ve kendisine ödeme yapılmamasıdır. Hibe alınmaması personelin seçim sürecine dahil olmamasına gerekçe değildir.

 

Engelli Personel İçin İlave Hibe

Erasmus programına katılan engelli yararlanıcılara aldıkları standart hibelerine ek olarak özel ihtiyaçlarına yardımcı olmak üzere ilave hibe verilebilmektedir.