Misyon - Vizyon

Misyon

Toplumun hızlı gelişim değişim sürecinde iletişim araçları ile halka hizmet ve yaşam boyu eğitim hedeflerini yayarak etkili rol alabilen, Evrensel nitelikte ve uluslararası düzeyde rekabet edebilecek bilgi üretebilen ve bunu toplumun öncelikli gereksinimleri doğrultusunda kullanarak kişilerin sağlığını koruyacak ve hastalıklarını yileştirecek hekimler yetiştirmek, Mezuniyet sonrası uzmanlaşmada en kaliteli eğitim ve araştırma olanaklarını geliştirmek, Ülkenin gereksinimlerine göre sağlık politikasının oluşmasına katkıda bulunmaktır.

Vizyon

Özgün düşünce ve çalışmaları ile kendi sahasında önder bireyler yetiştiren ve bu kişileri bünyesinde barındıran, Eğitiminin kalitesi, araştırmalarının en üstün nitelikte olduğu, Çağdaş bilimsel klinik ve laboratuvar hizmetlerinin yapıldığı, Ulusal ve uluslararası arenada önemli bir yeri olan ve öğrenci öğretim üyesi ve diğer sağlık personeli ve araştırmacıların öncelikle çalışmak istedikleri, katılım, şeffaflık ve ölçülebilirlik odaklı kurumsallaşmanın geliştirildiği bir kurum olmaktır.

Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi 

Mezuniyet Öncesi Eğitimin Amaç ve Hedefleri

Amaç

Türkiye'nin genel sağlık sorunlarını kavramış, bu sorunların üstesinden gelebilecek donanıma sahip, kutsal hekimlik mesleğinin etik kurallarına uyan, araştıran ve sorgulayan, tıptaki güncel gelişmeleri izlemeye ve uygulamaya istekli, mesleğinin her alanında etkili ve sağlıklı bir iletişim becerisine sahip, görev aldığı çeşitli basamaklardaki sağlık kuruluşlarında hekimlik ve liderlik yapabilecek, toplum sorunlarına duyarlı ve uluslararası standartlarda hekimler yetiştirmektir.

Hedefler

Bilgi

 1. Bir bütün olarak vücudu ve onu oluşturan organ sistemlerinin normal yapı ve işlevlerini sayabilecek,

 2. İnsan organizmasındaki hücresel, biyokimyasal ve moleküler mekanizmaları tanıyabilecek,

 3. Hastalıkların genetik, gelişimsel, metabolik, toksik, mikrobiyolojik, otoimmün, neoplastik, dejeneratif, travmatik ve çevresel nedenlerini ve oluşum mekanizmalarını çözümleyebilecek,

 4. Hastalıkların doku ve organ sistemleri üzerinde yarattığı değişiklikleri tanımlayabilecek,

 5. Sık görülen, sakatlığa ve/veya ölüme neden olan hastalıklara ait klinik, laboratuvar, radyolojik ve patolojik bulguları sayabilecek ve yorumlayabilecek,

 6. Hastalıkların tanı ve tedavisinde kanıta dayalı, etkinliği yüksek yöntemleri seçebilecek,

 7. Yaşamı tehdit eden ve acil müdahale gerektiren hastalıkları tanıyıp ilk tedavi seçeneklerini değerlendirerek gerektiğinde yönlendirebilecek,

 8. Olgu temelli sorunları çözebilmek için eleştirel düşünme yöntemlerini yorumlayabilecek,

 9. İnsan sağlığı üzerine olumsuz etkileri olan psikolojik, sosyal, kültürel ve ekonomik faktörleri açıklayabilecek,

 10. Başta hastalar ve hasta yakınları olmak üzere, meslektaşları ve diğer sağlık personeli ile uygun ve etkin iletişim kurabilecek,

 11. Hekimlik sanatının etik kavram ve ilkelerini açıklayabilme ve etik sorunları yorumlayabilecek,

 12. Hekimlik uygulaması ve hasta haklarının yasal kurallarını değerlendirebilecek,

 13. Sağlık hizmetlerinin sunulması, örgütlenmesi ve finansmanını tanımlayabilecek,

 14. Türkiye Cumhuriyeti’nin genel sağlık sorunlarını değerlendirebilecek.

Beceri

 Ayrıntılı ve güvenilir anamnez alabilecek,

 1. Tam ve ayrıntılı fizik muayene yapabilecek,

 2. Hastalığın tanısını koyabilmek için gerekli olan temel tanı yöntemlerini uygulayabilecek,

 3. Birinci basamakta kullanılabilecek tanısal temel laboratuvar testlerini uygulayabilecek (Örnek periferik yayma, tam idrar tetkiki vb.),

 4. Mesleki temel becerileri uygulayabilecek (Kan alma, Damar yolu açma gibi),

 5. Hastaları için etkili, güvenli, uygun ve maliyeti düşük tedavi planlayıp uygulayabilecek,

 6. Bilimsel ve teknolojik gelişmeler, mesleki uygulamalardaki değişimlere ve toplum gereksinimlerine yanıt verebilmek için bilgiye ulaşma yollarını aktif izleyebilecek,

 7. Hastalar ve tüm sağlık personeli ile doğru ve etkili bir iletişim kurabilecek,

 8. Meslek hastalıklarına karşı kendini ve birlikte çalıştığı sağlık personelinin korunması için gerekli önlemleri alabilecek,

 9. Toplum sağlığına yönelik araştırma planlayıp, gerçekleştirip raporlayabilecek,

 10. Gerektiğinde temel yaşam desteğini uygulayabilecek.

Tutum

 1. Hekimin öncelikli görevinin, hastalıkları önleyici tedbirler almak, hastalıkları uygun ve rasyonel tedavi seçeneklerini kullanarak iyileştirmeye çalışarak insan yaşamını ve sağlığını korumak olduğunu benimseyecek,

 2. Görevini uygularken evrensel tıp etiği ilkeleri olan “öncelikle zarar vermeme” ilkesini gözetecek,

 3. Sağlık kaynaklarının kullanımında sağlık ekonomisinin temel kurallarına uygun hareket etmenin, bunu yaparken de etik kuralları gözetmenin öneminin farkında olacak,

 4. Tıp alanında ve uygulamalarında bilimsel düşünce ve eleştirel sorgulayıcı yaklaşımın değerini benimseyecek,

 5. Hekimlik yaşamı boyunca mesleki bilgiyi güncellemenin önemini özümseyecek,

 6. Acil durumlarda hekim olarak ilk yardım sorumluluğunu taşıyabilecek,

 7. Her hastayı yaşadığı çevre, toplum ve bireysel özelliklerine göre değerlendirebilecek,

 8. Her hasta ve yakınlarına yansız ve yargısız yaklaşacak ve bunun bir etik zorunluluk olduğunu benimseyecek,

 9. Her hastaya ve/veya gerektiğinde hasta yakınlarına hastalığının tanısı ve tedavisi ile ilgili anlaşılır bir dille açıklayıcı bilgi verebilecek, yazılı onam (rıza) alabilecek,

 10. Başta gizlilik ilkesi olmak üzere evrensel hasta haklarına saygı göstermeyi yaşama geçirebilecek,

 11. Hasta ile sağlıklı, etkin ve empatiye dayalı bir iletişim kurmanın tedavi başarısı ve mesleki doyum üzerine olan değerini özümseyecek,

 12. Toplum içerisinde şefkatli, dürüst ve güvenilir bir hekim modeli oluşturacak,

 13. Kendinin ve meslektaşlarının özlük haklarının farkında olarak bunları savunmanın mesleki açıdan önemini benimseyerek, onur kırıcı ve haksız saldırılara karşı koruyabilecek,

 14. Adli vakalarla ilgili yasal ve mesleki sorumluluk ve yükümlülüklerinin farkında olacak,

 15. Akılcı ilaç kullanım ilkelerini benimseyebilecek,

 16. Bilimsel, teknik ve etik danışımı (konsültasyonu) bir hekim ve hasta hakkı olarak benimseyecek,

 17. Hekimlik sanatının etik kavram ve ilkelerini bilme, doğumdan ölüme kadar yaşamın her döneminde ortaya çıkabilecek etik sorunlarda karar verebilecek,

 18. Ölüm gerçeği ve yarattığı sorunlarla baş edebilecek,

 19. Meslek yaşamı boyunca karşılaşacağı meslektaşları, hastalar ve diğer bireylerle doğru, dürüst ve tutarlı davranışlarla iletişim sergilemenin öneminin farkında olacak,

 20. Halk sağlığı sorunlarına duyarlı olmak ve koruyucu hekimlik uygulamalarının bilincine varacak,

 21. Yaşam boyu ve kendi kendine öğrenmenin önemini kavrama ve benimseyecek,

Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma Amaç ve Hedefleri 

Tıp alanında araştırma ve projeler planlanması, uygulanması, sonuçlarının paylaşılması ve yeni araştırma yöntemlerinin geliştirilmesi,

 1. Araştırma etiği ilkelerini ve kurallarını anlama ve gözetme,

 2. Araştırma sonuçlarını raporlama (tez raporu, makale) ve sunma (poster, sözel bildiri),

 3. Araştırma yöntem ve tekniklerini anlama, değerlendirme ve uygun şekilde kullanabilme,

 4. Tıpla ilgili uluslararası, ulusal ve kurumsal projeler tasarlama, yürütme ve sonuçlandırma,

 5. Hasta değerlendirme ile ilgili modeller, yöntemler ve teknikler geliştirme, değerlendirme ve yaygınlaştırma,

 6. Kanıta dayalı tıp eğitimi yaklaşımını, ilkeleri anlama, literatürü eleştirel olarak değerlendirme ve eğitim uygulamalarına yansıtma,

 7. Sağlık yönetimi ile ilgili yaklaşımlar ve modeller geliştirme, değerlendirme ve yaygınlaştırma,

 8. Tanı, tedavi ve eğitim yöntemleri ile ilgili modeller, yöntemler ve teknikler geliştirme, değerlendirme ve yaygınlaştırma,

 9. Tanı, tedavi ve eğitim yöntemleri ile ilgili programlar tasarımı (analiz, planlama, geliştirme ve uygulama),

 10. Tıp alanı ve ilişkili olan bilimler ile ilgili temel kavram ve ilkeleri, yaklaşımları ve modelleri anlama, kullanma ve etkili bir şekilde anlatma / sunma,

 11. Tıp alanında uygun araştırma tasarımları oluşturma (planlama, geliştirme), yürütme ve sonuçlandırma,

 12. Uluslararası, ulusal ve kurumsal düzeylerde tıp ve sağlık politikalarını değerlendirmeye ve iyileştirmeye yönelik araştırmalara ve projelere katılma,

 13. Verileri işleme, istatistiksel analizlerini yapma, yorumlama ve değerlendirme.

 

Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hizmet Amaç-Hedefi

 

Fakültemizin eğitim ve araştırma çalışmaları dışında, üniversitemize bağlı eğitim, araştırma ve uygulama hastanemiz aracılığıyla verilen tıp eğitimiyle, güncel yaklaşımlar doğrultusunda öğrencilerimizin ve araştırma görevlilerimizin eğitimlerine katkıda bulunacak şekilde halkımıza sağlık hizmetini sunmak