2016-2017 Akademik Takvimi

2016-2017 Academic Calender

Kliniğe Giriş Kitapçığı 2016

 

TOPLUM SAĞLIĞI- SİSTEMİK ENFEKSİYON ETKENLERİ VE MEKANİZMALARI 

PUBLIC HEALTH- SYSTEMIC ENFECTION AGENTS AND MECHANISIMS

NEOPLAZİ VE HEMATOPOETİK SİSTEM DERS KURULU

NEOPLASIA AND HEMATOPOIETIC SYSTEM COURSE COMMITTEE

SOLUNUM ve DOLAŞIM SİSTEMLERİ DERS KURULU

RESPIRATORY AND CARDIOVASCULAR SYSTEMS COMMITTEE

GASTROİNTESTİNAL SİSTEM DERS KURULU

GASTROINTESTINAL SYSTEM COURSE COMMITTEE 

ENDOKRİN, ÜREME VE GENİTOÜRİNER SİSTEMLERİ DERS KURULU

ENDOCRINE, REPRODUCTIVE AND GENITOURINARY SYSTEMS COURSE COMITTEE

SİNİR SİSTEMİ VE PSİKİYATRİ DERS KURULU 03 Nisan-27 Nisan 2017

NERVOUS SYSTEM AND PSYCHIATRY COURSE COMMITTEE April 3-27, 2017

DERİ-KAS-İSKELET SİSTEMLERİ DERS KURULU 02-22 Mayıs 2017

SKIN-MUSCULOSCELETAL SYSTEMS COURSE COMMITTEE May 02-22, 2017

 

 

 

KLİNİĞE GİRİŞ UYGULAMALARI

KGU-dönem3 öğrenci grupları 

KGU-DERS PROGRAMI 

Dönem III Kliniğe Giriş Uygulamaları Pediatri Görev Dağılımı-2016-17 

 

2016-2017 3. SINIF AKADEMİK TAKVİM

Klinik Beceri Öğrenim Rehberleri