LİSANS DERSLERİ 

AMAÇ VE İÇERİK : Histoloji ve Embriyoloji dersi fakültemizde dönem I ve II' de okutulmaktadır . Dönem I' de bir ders kurulunda, Dönem II' de ise 5 ders kurulunda konular bulunmaktadır. Teorik ve uygulamalı dersler Dönem I' de toplam 14 saat; Dönem II' de 173 saattir. 

Histoloji, vücut yapısını mikroskop kullanarak ince yapı düzeyinde inceleyen ve öğreten bilim dalıdır. Vücuttaki hücreler, dokular ve organların ince yapıları öğrencilere mikroskop, saydam, slayt ve barkovizyon gibi eğitim-öğretim araçları kullanılarak aktarılmaktadır. Aynı araçlarla kuramsal dersler uy¬gulamalı derslerde preperat düzeyinde özetlenmektedir. 

Histoloji normal vücut yapısını öğreten bir bilim dalıdır. Bu nedenle tıp eğitimi-öğretimi içinde önemli yer tutmaktadır. Klinik bilim dallarında, vücu¬dun gözle görülmeyen ince yapısı temel alınarak öğretim yapılmaktadır. Vücutta olaylanan bütün fizyolojik ve patolojik olayların hücre ve doku düzeyin¬de geçmiş olması, histoloji öğretiminin önemini belirtmektedir. 
Embriyoloji insanın pre ve postnatal yaşamdaki gelişmesini araştıran ve öğreten bilim dalıdır. Döllenmeden doğuma dek geçen süredeki tüm ge¬lişim olayları embriyolojinin konusu içindedir. Özellikle son yıllarda embriyoloji bilim dalında hızlı bir gelişme olmuş ve olmaktadır. Kadın ve erkek kısırlığını yenmek için "Üremeye Yardımcı Teknikler" alanında bilimsel gelişmeler, embriyoloji konularını da kapsamaktadır. Bu bağlamda embriyoloji biliminde¬ki gelişmeler öğrencilere eğitim araçları kullanılarak aktarılmaktadır.

ANABİLİM DALINA AİT TEORİK DERSLER 

Prof. Dr. Deniz Erdoğan
Epitel Dokusuna giriş ve örtü epiteli 3 saat
Genel Embriyoloji 18 saat 

Prof. Dr. M. Tahir Hatipoğlu
Bez epiteli Histolojisi 2 saat
Bağ dokusu histolojisi 4 saat
Üst sindirim sistemi histolojisi 3 saat
Alt sindirim sistemi histolojisi 2 saat
Sinir sistemi histolojisi 3 saat

Prof. Dr. Celal Ilgaz
Kıkırdak doku histolojisi 2 saat
Kas dokusu histolojisi 2 saat
Kan histolojisi 2 saat
Kadın genital sistemi histolojisi 3 saat
Erkek genital sistemi histolojisi 3 saat

Prof. Dr. Candan Özoğul
Kemik doku histolojisi 2 saat
Osteogenezis 1 saat
Solunum sistemi embriyolojisi 2 saat
Sindirim sistemi embriyolojisi 3 saat
Hipofiz ve epifiz bezleri hist. Ve Emb. 2 saat
Üriner sistem embriyolojisi 2 saat
Üriner sistem histolojisi 3 saat
Genital sistem embriyolojisi 2 saat

Prof. Dr. Suna Ömeroğlu
Sinir doku histolojisi 3 saat
Eklem histolojisi 1 saat
İmmün yanıtta rol alan hücreler 2 saat
Lenforetiküler sistem histolojisi 2 saat
Dalak ve Timus hist. ve emb. 2 saat
Tiroid ve Paratiroid bezlerinin hist. ve emb. 2 saat

Doç. Dr. Çiğdem Elmas
Mikroskop, çeşitleri ve kullanım alanları 1 saat
Üst solunum yolları histolojisi 2 saat
Alt solunum yolları histolojisi 2 saat
Karaciğer histolojisi 2 saat
Safra kesesi ve Pankreas histolojisi 2 saat
BÜB histolojisi ve embriyolojisi 2 saat
Kulak ve göz histoloji ve embriyolojisi 3 saat

Doç. Dr. Gülnur Take
Hücre-HAM etkileşiminin moleküler düzenlenimi 1 saat
Deri histolojisi 2 saat
Dolaşım sistemi embriyolojisi 4 saat
Dolaşım sistemi histolojisi 3saat
Sinir sistemi Embriyolojisi 3saat

EPİTEL DOKUSU 
Örtü Epiteli 
Böbrek medullası, Tiroit follikülü (Tek katlı kübik epitel) 
Kapiller duvarlan, Böbrekte Bowman kapsülü, Henle kulpu (Tek katlı yassı epitel) 
Mide (tek katlı prizmatik epitel) 
Trakea, Bronkuslar (Yalancı çok katlı prizmatik epitel) 
Özofagus (Çok katlı yassı epitel) 
Mesane (Değişici epitel) 
Salgı Epiteli 
Parotis (Saf seröz bez) 
Sublingual bez (Müköz ağırlıklı karışık bez) 
Submandibular bez (seröz ağırlıklı karışık bez)

BAĞ DOKUSU 
Göbek bağı (Müköz bağ dokusu) 
Özofagus, Trakea (Gevşek bağ dokusu) 
Deri (Düzensiz sıkı bağ dokusu) 
Tendon ve ligamentler (Düzenli sıkı bağ dokusu) 
Kahverengi ve beyaz yağ dokusu (Yağ dokusu) 
Kıkırdak doku 
Kemik doku 
Lenf düğümü (Retiküler bağ dokusu)

Doku Biyolojisi Ders Kurulu II

 

KAS DOKUSU 
İskelet kası dokusu 
Kalp kası 
Düz kas 

SİNİR DOKUSU 
Beyin 
Beyincik 
Omurilik 
Periferik sinir 

DERİ

Solunum ve Dolaşım Sistemleri Ders Kurulu

 

DOLAŞIM SİSTEMİ 
Kalp 
Aorta (Büyük arter - Elastik tip arter) 
Orta arter - Muskuler tip arter 


SOLUNUM SİSTEMİ 
Epiglottis 
Trakea 
Akciğer 
Periferik kan 

LENFORETİKÜLER SİSTEM 
Kalın bağırsak İnce bağırsak (lenf follikülü) 
Tonsilla palatina 
Lenf düğümü 
Dalak 
Timus

Metabolizma Ders Kurulu

 

SİNDİRİM SİSTEMİ 
Dil 
Parotis bezi 
Sublingual bez 
Özofagus 
Mide 
İnce bağırsak 
Apendiks 
Kalın bağırsak 
Karaciğer 
Pankreas 

ÜRİNER SİSTEMİ 
Böbrek 
Üreter 
Mesane

Nöroendokrin ve Üreme Sistemleri Ders Kurulu

 

NÖROENDOKRİN SİSTEM 
Beyin 
Beyincik 
Omurilik 
Periferik sinir 
Hipofiz 
Epifiz 
Tiroit 
Paratiroit 
Böbreküstü bezi

ÜREME SİSTEMİ 
Testis 
Duktus epididimis 
Prostat 
Ovaryum 
Tuba uterina 
Vagina 
Vezikula seminalis 
Penis

DERSLERİN KAPSAMLARI 

MRF - 1010 

Kemikler, eklemler ve kaslar genel bilgiler, üst extremite kemikleri, üst extremite eklemleri, Columna vertebralis, costalar ve sternum. Üst extremite kasları ve kaslar arasındaki boşluklar ve bu boşluklarda bulunan damar ve sinirler. Alt extremite kemikleri, Alt extremite eklemleri, Alt extremite kasları ve kaslar arasındaki boşluklar ve bu boşluklarda bulunan damar ve sinirler. 
MRF - 1011 
Kas iskelet sistemindeki teorik derslerin pratik uygulaması. 
MRF - 1020 
Kalbin yeri, komşulukları, boşluklar. Kalb ile ilgili ana damarlar. Aorta ve dalları, burun anatomisi, paranazal sinusler, larynx anatomisi, trachea anatomisi, akciğerler ve pleura anatomisi, damarlar ve sinirler. 
MRF - 1030 
Hücrede; hücrenin tanımı, büyüklüğü şekli, yapısı, sitoplazması, organelleri, çekirdek yapısı, mayoz mitoz, amitoz bolünmeler. Histokimyasal teknikler histokimyanın amacı, yöntemleri yani parçanın alınması fiksasyonu, dehidratasyonu, şeffaflandırılması, gömme, kesit alma, çesitli boyalarla boyanması, kapatma ve mik-roskop altında incelenmesi anlatılmaktadir. E.M. incelemede ise uygulanan genel teknik sıralama; Parçanın alınması, tesbit, dehidratasyon, blok yapma, kesit alma ve boyamadır. 
MRF - 1040 
Epitel dokusu, bağ dokusu, kıkırdak dokusu, kemik dokusu, kan dokusu, kas dokusu, sinir dokusu, deri histolojisi. 
MRF - 1050 
Genel embriyoloji tarihçesi, embriyoloji'nin bolümleri, prenatal, postnatal dönem evreleri, üreme, gametogenezis, erkek genital sistemi ve spematogenez, dişi genital organları ve ovulasyon, fertilizasyon, implatasyon, gastrulasyon, embriyonal germ yapraklarının farklanması (Endoderm, ektoderm, mezoderm). Fötal dönem, fötal zarlar ve plasenta, doğum, amnion ve göbek bağı, çoklu gebelikler, yaş tayini, konjenital malformasyonlar ve anomaliler. 
Mrf - 1060 
Histoloji : Kalbin histolojisi, damar histolojisi, üst solunum yolları histolojisi, alt solunum yolları histolojisi, lenforetikuler sistem histolojisi. 
Embriyolojisi : Dolaşım sisteminin gelişmesi. Yüz ve solunum sistemi gelişmesi, (Yüz, dudak, burun ve akciğerlerin gelismesi) konjenital anomaliler. 
MRF - 2010 
Ağız anatomisi, tükrük bezleri, dişler ve damak anatomisi, pharynx anatomisi, oesophagus anatomisi, mide ve barsakların anatomisi, sindirim sistemi ile ilgili bezler (karaciger safra kesesi, pankreas) anatomisi. 
MRF - 2020 
Merkezi sinir sistemi genel morfolojisi, periferik sinirler ve dağılımı, endokrin bezler, isimleri, bulunduklan bölgeler ve genel sistem ile ilişkileri. 
MRF - 2030 
Üst sindirim sistemi histolojisi (ağız, dişler, dil, özefagus) sindirim sistemi histolojisi (mide, ince bağırsak, kalın bağırsak) karaciğer, safra kesesi, pankreas. 
Embriyolojisi : Sindirim sistemi gelismesi, ön bağırsaktan gelişenler; ön bağırsağın ön bölümünden gelişenler; (yutak cepleri, yutak yarıkları, yutak kavisleri, dil, tiroidin gelişimi), ön bağırsağın arka bölümünden gelişenler; (özefagus, mide, duodenum, karaciger, safra kesesi, pankreas) Orta bağırsaktan gelişenler; jejenum, ileum, çekum apendix, çıkan kolon ve enine kolonun 2/3 baslangıç kısmı, son bağırsaktan gelişenler; enine kolonun 1/3 son bölümü, inen kolon, sigmoid rektum ve anal kanalın üst parcası. Sindirim sistemi gelişim bozuklukları. 
MRF - 2040 
Histolojisi: Böbrekler ve boşaltım yolları. 
Embriyolojisi : Böbreklerin gelişimi mesane ve üretra'nın gelişimi, üriner sistem gelişme bozukluklan. 
MRF – 2050 
Histolojisi : Hipofiz, epifiz, supraneral ve tiroid bezleri. 
Embriyolojisi : Hipofiz, epifiz ve supraneral ve tiroid bezlerinin embriyolojisi. 
MRF - 2060 
Histolojisi : Erkek genital sistem; erkek genital boşaltım yolları bezleri, dış genital organlar, dişi genital sistemi; dişi genital boşaltım yolları, dış genital organlar. 
Embriyolojisi : Gonadların genital kanalların, dış genital organların gelişimi, genital sistem anomalileri. 
MRF - 3010 
Genel olarak kullanılan teknikler, teknik uygulama yöntemleri, fiksasyon, dehidratasyon, gömme, kesit alma, boyama yöntemleri ve kimyasal boyama reaksiyonları. 
MRF - 3011 
Teorik bilgilerin laboratuvarda uygulanması. 
MRF - 4010 
Dolaşım, solunum, sindirim, üriner sisteminin gelişmesi, genital ve sinir sisteminin gelişmesi ve konjenital anomalileri. 
MRF - 5010 
Teknik, uygulama yöntemleri ve kullanılan maddeler, Parçanın alınmasi, fiksasyon, dehidratasyon, gömme, kesit alma, boyama yontemleri. 
MRF - 5011 
Teorik bilgilerin laboratuvarda uygulanması. 
MRF - 6010 
Autoradyografi metodları. Mikroautoradyografi hazirlamış yöntem­leri, elektron mikroskobu için autoradyografi. 
MRF - 6011 
Teorik bilgilerin laboratuvarda uygulanmasi. 
MRF - 6020 
Ağız, dil, damak, yüzanomalileri. Özefagus, mide, duodenum, ince bağırsak, kalın bağırsak, anal bölge anomalileri. Sindirim sistemine bağlı bezlerin konjenital anomalileri. 
MRF - 5030 
Lenforetiküler organlardan; Lenf düğümü, dalak, timus, sindirim sisteminde yer alan diffüz lenfoid yapilar, lenf nodülü ve tonsillerin histolojik yapısı. 
Mononükleer endotelyal sistem, Lenfositler ve hücresel humoral yanıtın oluşması. 
MRF - 5040 
Otonom sinir sisteminin gelişimi, sempatik ve parasempatik sistemin incelenmesi. 
MRF - 5050 
Beyin, beyincik, medulla spinalis'in gelişimi; sinir hücre ve tiplerinin histolojik yapısı, sinir lifleri ve myelinizasyon, merkezi sinir sistemi konjenital anomali tipleri. 
MRF - 4040 
İntra uterin gelişim sırasında konjenital anomali ve malformasyonlara neden olan iç ve dış etkenler. Kromozom anomolilerine baglı malformasyonlar. 
MRF - 4050 
Invitro fertilizasyon uygulama yöntemleri, süper ovulasyon, imp-lantasyon, ve gelişimin morfolojik yapısı vesonuçlan. 
MRF - 5080 
Göz, kulak, burun embriyolojisi, histolojisi.