Amaç ve Hedeflerimiz

 

AMACIMIZ
Türkiye'nin genel sağlık sorunlarını kavramış, bu sorunların üstesinden gelebilecek donanıma sahip, kutsal hekimlik mesleğinin etik kurallarına uyan, araştıran ve sorgulayan, tıptaki güncel gelişmeleri izlemeye ve uygulamaya istekli, mesleğinin her alanında etkili ve sağlıklı bir iletişim becerisine sahip, görev aldığı çeşitli basamaklardaki sağlık kuruluşlarında hekimlik ve liderlik yapabilecek, toplum sorunlarına duyarlı ve uluslararası standartlarda hekimler yetiştirmektir.
 
HEDEFLERİMİZ
 
Bilgi:
- Bir bütün olarak vücudu ve onu oluşturan organ sistemlerinin normal yapı ve işlevlerini sayabilecek, 
- İnsan organizmasındaki hücresel, biyokimyasal ve moleküler mekanizmaları tanıyabilecek,
- Hastalıkların genetik, gelişimsel, metabolik, toksik, mikrobiyolojik, otoimmün, neoplastik, dejeneratif, travmatik ve çevresel nedenlerini ve oluşum mekanizmalarını çözümleyebilecek,
- Hastalıkların doku ve organ sistemleri üzerinde yarattığı değişiklikleri tanımlayabilecek,
- Sık görülen, sakatlığa ve/veya ölüme neden olan hastalıklara ait klinik, laboratuvar, radyolojik ve patolojik bulguları sayabilecek ve yorumlayabilecek,
- Hastalıkların tanı ve tedavisinde kanıta dayalı, etkinliği yüksek yöntemleri seçebilecek,
- Yaşamı tehdit eden ve acil müdahale gerektiren hastalıkları tanıyıp ilk tedavi seçeneklerini değerlendirerek gerektiğinde yönlendirebilecek
- Olgu temelli sorunları çözebilmek için eleştirel düşünme yöntemlerini yorumlayabilecek,
- İnsan sağlığı üzerine olumsuz etkileri olan psikolojik, sosyal, kültürel ve ekonomik faktörleri açıklayabilecek 
- Başta hastalar ve hasta yakınları olmak üzere, meslektaşları ve diğer sağlık personeli ile uygun ve etkin iletişim basamaklarını açıklayabilecek,
- Hekimlik sanatının etik kavram ve ilkelerini açıklayabilecek ve etik sorunları yorumlayabilecek,
- Hekimlik uygulaması ve hasta haklarının yasal kurallarını değerlendirebilecek,
- Sağlık hizmetlerinin sunulması, örgütlenmesi ve finansmanını tanımlayabilecek, 
- Türkiye Cumhuriyeti’nin genel sağlık sorunlarını değerlendirebilecek
 
Beceri:
- Ayrıntılı ve güvenilir anamnez alabilecek,
- Tam ve ayrıntılı fizik muayene yapabilecek, 
- Hastalığın tanısını koyabilmek için gerekli olan temel tanı yöntemlerini uygulayabilecek, 
- Birinci basamakta kullanılabilecek tanısal temel laboratuvar testlerini uygulayabilecek (Örnek: periferik yayma, tam idrar tetkiki vb)
- Mesleki temel becerileri uygulayabilecek (Kan alma, Damar yolu açma gibi) 
- Hastaları için etkili, güvenli, uygun ve maliyeti düşük tedavi planlayıp uygulayabilecek
- Bilimsel ve teknolojik gelişmeler, mesleki uygulamalardaki değişimlere ve toplum gereksinimlerine yanıt verebilmek için bilgiye ulaşma yollarını aktif izleyebilecek,
- Hastalar, hasta yakınları ve tüm sağlık personeli ile doğru ve etkili bir iletişim kurabilecek
- Meslek hastalıklarına karşı kendini ve birlikte çalıştığı sağlık personelinin korunması için gerekli önlemleri alabilecek,
- Toplum sağlığına yönelik araştırma planlayıp, gerçekleştirip raporlayabilecek
- Gerektiğinde temel yaşam desteğini uygulayabilecek
 
Tutum:
- Hekimin öncelikli görevinin, hastalıkları önleyici tedbirler almak, hastalıkları uygun ve rasyonel tedavi seçeneklerini kullanarak iyileştirmeye çalışarak insan yaşamını ve sağlığını korumak olduğunu benimseyecek
- Görevini uygularken evrensel tıp etiği ilkeleri olan “öncelikle zarar vermeme” ilkesini gözetecek
- Sağlık kaynaklarının kullanımında sağlık ekonomisinin temel kurallarına uygun hareket etmenin, sağlıkla ilişkili sektörlerle kurduğu iletişimde etik kuralları gözetmenin öneminin farkında olacak,
- Tıp alanında ve uygulamalarında bilimsel düşünce ve eleştirel sorgulayıcı yaklaşımın değerini benimseyecek,
- Hekimlik yaşamı boyunca mesleki bilgiyi güncellemenin önemini özümseyecek
- Acil durumlarda hekim olarak ilk yardım sorumluluğunu taşıyabilecek
- Her hastayı yaşadığı çevre, toplum ve bireysel özelliklerine göre değerlendirebilecek
- Hasta ve yakınlarına yansız ve yargısız yaklaşacak ve bunun bir etik zorunluluk olduğunu benimseyecek
- Her hastaya ve/veya gerektiğinde hasta yakınlarına hastalığının tanısı ve tedavisi ile ilgili anlaşılır bir dille açıklayıcı bilgi vermenin ve yazılı onam(rıza) almanın öneminin farkında olacak 
- Başta gizlilik ilkesi olmak üzere evrensel hasta haklarına saygı göstermeyi yaşama geçirebilecek
- Hasta ile sağlıklı, etkin ve empatiye dayalı bir iletişim kurmanın tedavi başarısı ve mesleki doyum üzerine olan değerini özümseyecek,
- Toplum içerisinde şefkatli, dürüst ve güvenilir bir hekim modeli oluşturacak 
- Kendinin ve meslektaşlarının özlük haklarının farkında olarak bunları savunmanın mesleki açıdan önemini benimseyerek, onur kırıcı ve haksız saldırılara karşı koruyabilecek,
- Adli vakalarla ilgili yasal ve mesleki sorumluluk ve yükümlülüklerinin farkında olacak
- Akılcı ilaç kullanım ilkelerini benimseyebilecek
- Bilimsel, teknik ve etik danışımı (konsültasyonu) bir hekim ve hasta hakkı olarak benimseyecek
- Hekimlik sanatının etik kavram ve ilkelerini bilerek, doğumdan ölüme kadar yaşamın her döneminde ortaya çıkabilecek etik sorunlarda karar verebilecek,
- Ölüm gerçeği ve yarattığı sorunlarla baş edebilecek,
- Meslek yaşamı boyunca karşılaşacağı meslektaşları, hastalar ve diğer bireylerle doğru, dürüst ve tutarlı davranışlarla iletişim sergilemenin öneminin farkında olacak,
- Halk sağlığı sorunlarına duyarlı olacak ve koruyucu hekimlik uygulamalarının bilincine varacak, 
- Yaşam boyu ve kendi kendine öğrenmenin önemini kavrayabilerek benimseyecek,